KLADERUBY NAD OSLAVOU

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Zastupitelstvo
- Formuláře
- Veřejné zakázky
- Volby
- Zpravodaj
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Zámeček
- Babylon
- Fotografie

HISTORIE
- Historie
- Mapy
- Z kronik
- Arch. fota

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Mládež

AKCE
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018

AKTUALITY
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Opravné prostředky

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.


- Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení:

Možnosti přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení v přenesené i samostatné působnosti upravuje správní řád. Proti rozhodnutí ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu. Odvolacím orgánem ve správním řízení je Okresní úřad (dále jen OkÚ), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat, je povinnou součástí správního rozhodnutí.

Dalšími možnostmi přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení jsou obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení a přezkoumání soudem, které jsou upraveny ve správním řádu.- Opravné prostředky proti opatřením orgánů obce mimo správní řízení:


Opravné prostředky proti opatřením vydaným v samostatné působnosti

Při nápravě nesprávných opatření orgánů obce vydaných v samostatné působnosti se dozorčí oprávnění týká jen zákonnosti těchto opatření, nikoliv jiné nesprávnosti jako např. nepřiměřenosti, neúčelnosti, nevhodnosti apod. Nespokojený navrhovatel může žádat o přehodnocení rozhodnutí, podávat nová odůvodnění, případně podat žádost či stížnost k nadřízenému orgánu obce, např. starostovi nebo radě, na nové projednání věci však nemá právní nárok.

Starosta obce může pozastavit výkon opatření OÚ v samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné.

Je-li opatření orgánu obce v samostatné působnosti, na něž se nevztahuje správní řád, v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným na základě zákona, pozastaví výkon takového opatření OkÚ. Není-li náprava zjednána do 3 měsíců od pozastavení výkonu opatření, podá OkÚ žalobu k příslušnému krajskému soudu na zrušení tohoto opatření.

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, pozastaví OkÚ její výkon. Nezjedná-li zastupitelstvo nápravu samo do 3 měsíců od pozastavení jejího výkonu, podá přednosta OkÚ nebo zastupitelstvo kraje návrh na její zrušení Ústavnímu soudu.

Návrhy k nápravě nezákonných opatření obce v samostatné působnosti se podávají k OkÚ, lhůta není stanovena.


Opravné prostředky proti opatřením vydaným v přenesené působnosti

Dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonává OkÚ, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zjišťuje soulad opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy, s usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu.

Opatření orgánu obce v otázkách přenesené působnosti, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem, usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu, zruší OkÚ, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, ve lhůtě stanovené OkÚ.

Odporuje-li nařízení obce zákonu, pozastaví OkÚ jeho výkon. Nezjedná-li starosta obce nápravu do 3 měsíců od pozastavení jeho výkonu, může přednosta OkÚ nebo zastupitelstvo kraje podat návrh na jeho zrušení Ústavnímu soudu.

Návrhy k nápravě nesprávných opatření obce v přenesené působnosti se podávají k OkÚ, lhůta není stanovena.